Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 
Creative Kids Concepts B.V.
hierna te noemen: CKC
Gevestigd en kantoorhoudend te:
Albert Joachimikade 33, 4463AA Goes
KvK nummer: 22053761
 
Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • CKC: Creative Kids Concepts B.V., gevestigd te Goes.
  • Wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met CKC een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
  • Product: iedere aanbieding, opdracht, levering van goederen en/of diensten en/of content, handeling en iedere verkoopovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook, door of met CKC aan of voor de wederpartij..
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen CKC en de wederpartij

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van welke aard dan ook, door of met CKC.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met ons overeengekomen worden. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarop zij betrekking heeft.
1.4 Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij, tenzij CKC de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
1.5 Indien CKC en een derde partij gezamenlijk betrokken zijn bij een overeenkomst ten behoeve van dezelfde wederpartij, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van CKC van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
1.7 Schriftelijke mededelingen van CKC worden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard, indien zij de juistheid daarvan niet binnen 10 werkdagen heeft betwist.
1.8. CKC is ten allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg  deze voorwaarden daarom regelmatig.
 
Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van CKC, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld.
2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze medewerkers binden CKC niet, tenzij zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 De voorkomende gegevens in onze aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn niet bindend voor CKC.
2.4 Aanbiedingen in de vorm van offertes mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.
2.5 Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplichten CKC niet tot acceptatie van een order. Bij niet-aanvaarding wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis gesteld.
2.6 In geval van prijsverhogingen door toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belastingen of heffingen door de overheid opgelegd, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
2.7 De aanbieding en prijzen van De Techniek Torens, Het KunstKabinet en De Pittige Plus Torens zijn inclusief verzend/bezorgkosten. De aanbiedingen en prijzen van de overige producten zijn exclusief verzend/bezorgkosten tenzij specifiek anders vermeld.
2.8 Voor wederpartijen buiten Nederland kunnen de prijzen afwijken van de aanbiedingen en prijzen die door CKC als standaard gecommuniceerd worden op o.a. website, webwinkel en nieuwsbrieven. Onjuistheden in de prijsopgave als gevolg van een vergissing of verschrijving kunnen door CKC worden gecorrigeerd, zowel voor als na totstandkoming van de overeenkomst.
 
Artikel 3 – Levering en transport
3.1 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de wederpartij zoals gegeven in de overeenkomst. Indien de wederpartij – om welke reden dan ook – weigert het product in ontvangst te nemen, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij. CKC levert het product op de begane grond bij de voordeur af. De wederpartij dient voor een deugdelijke toegang te zorgen en plaatst het product zelf op de gewenste locatie.
3.2 Bij aflevering dient de aan de wederpartij afgegeven leveringsprocedure te worden gevolgd. De gevolgen van het niet opvolgen van de procedure zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
3.3 Indien het product niet aan de overeengekomen specificaties beantwoordt dient de wederpartij dit terstond, binnen 2 dagen schriftelijk aan CKC te melden.
3.4 Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder van de zending en CKC. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling, dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.
3.5 De materialen benodigd voor de lessen dienen binnen twee weken na ontvangst op volledigheid te worden gecontroleerd aan de hand van het materialenoverzicht en/of de fotokaart. Indien de beschreven inhoud van de leskist niet overeenkomt met de werkelijke inhoud, dient de wederpartij dit binnen twee weken na levering schriftelijk, bij voorkeur per e-mail aan CKC door te geven, zodat CKC één en ander zo spoedig mogelijk kan oplossen. Indien niet binnen twee weken schriftelijk wordt gereclameerd, worden de torens geacht de volledige inhoud te bevatten.
3.6 CKC is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
3.7 Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. CKC zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.
3.8 De leveringstermijn gaat in op het moment dat CKC de opdracht heeft aanvaard en volledige gegevens van de wederpartij door CKC zijn ontvangen.
3.9 Zodra CKC kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maakt, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden onder vermelding van een nieuwe leveringstermijn.
 
 
Artikel 4 – Risico
4.1 Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor rekening en risico van CKC, door een door CKC aangewezen vervoerder. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.
Artikel 5 – Duur, levering en beëindiging abonnementen
5.1 Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één (1) of drie (3) jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur tenzij Opdrachtgever het Abonnement schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van een uiterlijk (1) maand
5.2 De Overeenkomst gaat in op de datum waarop CKC alle benodigde gegevens ontvangt van de Wederpartij. De levering van het betreffende abonnement start op de eerste dag van de eerstvolgende maand vanaf de datum van de overeenkomst. De levering van het abonnement  eindigt één (1) respectievelijk drie (3) jaar later. Opzegging door Wederpartij geschiedt conform opzegtermijn uit het vorige lid, Schriftelijk.
5.3 Indien er een mogelijkheid bestaat tot een proef/promo of pilotperiode, zal dit als zodanig bij het aanbod vermeld worden. Eventuele afwijkende voorwaarden zullen duidelijk medegedeeld worden. Het kan gaan om kortingen of een aantal maanden kosteloos gebruik maken van de Dienst gevolgd door een Abonnement als bedoeld in art. 5.1 en 5.2.
5.4 CKC is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, waarbij restitutie van eventueel teveel betaalde bedragen naar rato plaatsvindt.
5.5 In geval van schending van het Abonnement door Wederpartij, heeft CKC het recht om dit Abonnement, direct en zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, te beëindigen en/of toegang tot of levering van de Dienst te beëindigen. De gevolgen van deze beëindiging geven Wederpartij geen recht op enige schadevergoeding.
5.6 Gedurende het Abonnement kan de Wederpartij de Dienst afnemen voor meerdere Eindgebruikers binnen de muren van de school van de Wedergebruiker. Dit heeft geen invloed op de duur van de Overeenkomst.
5.7 Het Abonnement kan tussentijds opgezegd worden indien één der Partijen failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend. De andere Partij is dan gerechtigd het Abonnement per direct Schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
 
Artikel 6 – Garantie
6.1 CKC verleent garantie m.b.t. door CKC geleverde producten voor een periode van zes maanden na levering, met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen. De garantie van CKC geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, onzorgvuldige behandeling, gebruik of onderhoud, reparatie door derden zonder onze voorkennis en goedkeuring of andere omstandigheden buiten de controle van CKC.
6.2 Mededelingen door of namens CKC, betreffende de kwaliteit en eigenschappen van de Producten, binden CKC slechts indien zij schriftelijk zijn gedaan en met de onmiskenbare bedoeling een garantie af te geven.
6.3 Op door derden aan CKC geleverde onderdelen wordt door CKC niet langer garantie verleend dan deze toeleverancier aan CKC verleent, met een maximum van 6 maanden (zie 6.1).
6.4 Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6.5 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde en indien door de wederpartij en/of de door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
6.6 Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie, zal CKC allereerst trachten het geleverde te repareren. Vervangen wij, ter voldoening aan onze garantieverplichtingen, onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom. CKC sluit eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit.
6.7 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig nakomt, is CKC niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
6.8 De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden, wanneer zij CKC niet in de gelegenheid stelt de gestelde gebreken te onderzoeken en – zo mogelijk – binnen een redelijke termijn te herstellen.
6.9 Indien één of meerdere les(sen) en/of materialen van de producten, naar oordeel van CKC,  op enig moment geheel of gedeeltelijk onbruikbaar of onwerkbaar zijn geworden en verwijderd en/of vernietigd zullen moeten worden, zullen de partijen in overleg de nietige of vernietigde les/lesonderdelen vervangen door nieuw materiaal. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke les(sen) of het oorspronkelijke materiaal in acht worden genomen.
Artikel 7 – Reclamatie
7.1 Reclamaties op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen, schriftelijk aan CKC te geschieden. Ruiling, vergoeding of terugname van goederen kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voor zover de reclamatie gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.
7.2 Reclamaties, zowel ten aanzien van de geleverde Producten als ten aanzien van de door CKC in rekening gebrachte bedragen, dienen op straffe van verval van recht binnen bekwame tijd na levering, dan wel – in geval van niet zichtbare gebreken – binnen bekwame tijd nadat een fout is geconstateerd, schriftelijk bij CKC te zijn ingediend. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen twee weken.
7.3 Reclamaties over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
7.4 Indien van een reclamatie de gegrondheid is vastgesteld, zal CKC naar haar keuze een redelijke prijsreductie toekennen, het Product herstellen, of het product vervangen nadat het is teruggezonden. Nimmer zal CKC gehouden zijn meer dan de factuurwaarde van het desbetreffende Product te vergoeden.
7.5 Indien de reclamatie ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van het onderzoeken van de reclamatie voor rekening van de wederpartij.
 
Artikel 8 – Retourzending
8.1 Retourzendingen worden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring door CKC, niet aanvaard.
8.2 Retourzending van Producten mag slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van CKC. Deze toestemming impliceert uitdrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid.
8.3 Geaccepteerde retourzendingen, indien de gemaakte fout aan CKC te wijten is, zijn voor rekening en risico van CKC.
8.4 Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door CKC gemaakte fouten, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, dan wel bijgesloten te worden. Na ontvangst van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen.
8.5 CKC is gerechtigd om bij de retourzendingen, welke niet zijn te wijten aan door CKC gemaakte fouten, 10% verwerkingskosten in rekening te brengen.
 
Artikel 9 – Ontbinding, opschorting en annulering
9.1 Ontbinding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
9.2 De wederpartij is eerst gerechtigd de overeenkomst te ontbinden nadat zij CKC schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan CKC een redelijke termijn heeft gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen c.q. te herstellen. In de ingebrekestelling dienen de tekortkomingen van CKC nauwkeurig te worden omschreven.
9.3 De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, indien zij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van haar verplichtingen.
9.4 Annulering door de wederpartij kan plaatsvinden met toestemming van CKC. Indien CKC akkoord gaat met annulering, is de wederpartij gehouden aan CKC een vergoeding te betalen. Deze vergoeding wordt door CKC vastgesteld naar rato van de mate waarin zij de overeenkomst harerzijds ten uitvoer heeft gebracht en bedraagt tenminste 25% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Indien CKC annulering van de overeenkomst weigert, dan wel de wederpartij nalaat de door CKC vastgestelde vergoeding te voldoen, geldt voor de wederpartij een verplichting tot afname.
9.5 Weigering van de wederpartij het Product in ontvangst te nemen, geeft CKC goede grond te vrezen dat de koopprijs niet zal worden betaald en daarmee het recht de overeenkomst door middel van enkele schriftelijke verklaring te ontbinden. CKC heeft in dat geval recht op vergoeding van schade onder meer bestaande uit gemaakte kosten en gederfde winst.
 
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
10.1 Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van CKC totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met CKC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen rente en kosten.
10.2 Geleverde goederen kunnen terstond door CKC worden teruggevorderd, indien de wederpartij zich niet aan haar verplichtingen houdt, of CKC gegronde redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan haar verplichtingen zal houden. De aan de terugname verbonden  kosten zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.
10.3 In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden (wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is), is CKC gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. CKC is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden en de terreinen van de wederpartij zo nodig te betreden. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van CKC op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
10.4 Door CKC geleverde goederen, die ingevolge lid 10.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
10.5 CKC is te allen tijde gerechtigd en – voor zover nodig – krachtens deze voorwaarden daartoe onherroepelijk gemachtigd om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te inspecteren en/of terug te nemen, ongeacht de plaats waar deze zich bevinden.
10.6 CKC is ten allen tijde gerechtigd van de wederpartij zekerheid te verlangen voor juiste, tijdige en volledige nakoming van haar betalingsverplichtingen. CKC is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat wederpartij afdoende zekerheid heeft gesteld. Deze bepaling geldt eveneens indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij de verlangde zekerheid te stellen, geeft CKC het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en geleverde zaken terug te nemen, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, onder meer bestaande uit gemaakte kosten en gederfde winst.
 
Artikel 11 – Overmacht
11.1 CKC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien CKC daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CKC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CKC niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.3 CKC heeft het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat CKC tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
11.4 Een beroep op overmacht kan door CKC nog worden gedaan nadat CKC in verzuim is in de nakoming van de overeenkomst.
11.5 De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.
11.6 Bij overmacht van naar ons inzien blijvende aard kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
11.7 CKC is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de gebleken omstandigheid van overmacht.
 
Artikel 12 – Onvoorziene omstandigheden
12.1 Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, mag de meest gerede partij zich tot de rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
 
 
Artikel 13 – Betalingen
13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door ons opgegeven bank- of girorekening. CKC is te allen tijde gerechtigd voorafgaand aan levering betaling te verlangen. Verrekening of korting door de wederpartij is uitgesloten.
13.2 Afhankelijk van het te leveren product dient een vooruitbetaling van 100% of 50% te worden voldaan. De wederpartij is gehouden na ontvangst van de orderbevestiging of na ondertekening van de koopovereenkomst met daarin de te betalen prijs, 50% of 100% van deze prijs aan CKC te voldoen. Eerst na betaling van de factuur is CKC gehouden de bestelling van de wederpartij in productie te nemen.
13.3 Indien een bestelling in gedeelten is geleverd, is CKC gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor binnen de gestelde betalingstermijn betaling te verlangen.
13.4 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichting voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is CKC gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven ten aanzien van haar betalingsverplichting.
13.5 Indien CKC na het sluiten van de overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, ook nadat CKC een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, heeft CKC het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat de wederpartij binnen een door CKC te bepalen termijn en op de wijze zoals door CKC zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is CKC niet tot (verdere) uitvoering van deze of enige andere door de wederpartij met CKC gesloten overeenkomst verplicht.
13.6 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door CKC aan een derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens het bedrag van de buitengerechtelijke inningskosten verschuldigd.
 
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 De door CKC geleverde producten dienen op een zorgvuldige en veilige wijze te worden gebruikt. De wederpartij is gehouden hiermee rekening te houden en derden hierover te informeren en te waarschuwen.
14.2 De aansprakelijkheid van CKC in geval van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel en schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel, met dien verstande dat voor vergoeding allen in aanmerking komt die schade waartegen CKC verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
14.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is CKC niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade, aan roerend of onroerend goed of aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
14.4 Indien CKC om welke reden dan ook, gehouden is tot het vergoeden van enige schade, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product ten aanzien waarvan CKC schadeplichtig is.
14.5 Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot deze vordering aanleiding geeft.
 
Artikel 15 – Intellectueel eigendom en beeldrecht
15.1 Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten en publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij CKC. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal zij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
15.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
15.3 Alle Producten die door CKC aan de wederpartij geleverd worden, zijn bestemd voor gebruik door de in de overeenkomst specifiek genoemde school. Deze school mag voor eigen gebruik lesbrieven kopiëren. Het is de wederpartij of de school niet toegestaan lesbrieven te kopiëren voor anderen buiten de specifiek genoemde school.
15.4 Indien de als gebruiker genoemde school beeldmerken en of illustraties van CKC wil toepassen buiten de door CKC geleverde Producten, dan dient voorafgaand schriftelijk toestemming te worden verkregen van CKC en eventuele andere auteursrechthebbenden.
15.5 Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, verstrekte afbeeldingen, filmpjes, tekeningen, modellen en voorbeelden met betrekking tot de producten en/of de internetsite blijven berusten bij CKC, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. De wederpartij is niet gerechtigd hierover te beschikken, noch deze te gebruiken.
15.6 CKC heeft de beeldrechten van alle foto en videomateriaal voor Het KunstKabinet aangeschaft. De wederpartij is gerechtigd deze materialen binnen de school te gebruiken voor educatieve doeleinden. Het is de wederpartij niet toegestaan de materialen buiten de school te gebruiken/verspreiden. CKC is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik door de wederpartij.
15.7. Het is de wederpartij niet toegestaan om de aan de wederpartij geleverde producten, content en/of diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
15.8. Niets in de Overeenkomst of Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content of diensten.
 
Artikel 16 – Bewijs
16.1 Behoudens tegenbewijs zijn in geval van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van CKC beslissend.
 
Artikel 17 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
17.1 Iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen wederpartij en CKC wordt en worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
17.2 Alle geschillen met betrekking tot, of verband houdend met, of voortvloeiend uit de met CKC gesloten overeenkomsten zullen, in afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden gebracht voor de Rechtbank te Middelburg, onverminderd het recht van CKC om een procedure aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van de wederpartij. CKC blijft echter bevoegd zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
17.3 Er is sprake van een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.
17.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Artikel 18 – Vindplaats voorwaarden
18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met CKC.
18.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 

Creative Kids Concepts B.V.

Albert Joachimikade 33
4463 AA Goes, NL

KvK 22 05 37 61
BTW: NL8208 14 507 B01

+31 (0) 113 257 000
info@creativekidsconcepts.com
Openingstijden
ma - vr: 08u30 - 17u00

Der Herausgeber von Die Technik Türme ist

Creative Kids Concepts B.V.
Direktorin Frau V.A.M. Gmelich Meijling - Van Dooren
Albert Joachimikade 33
4463AA, Goes
Niederlande

Handelsregister nummer NL: KvK Middelburg 22 05 37 61
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer NL: NL8208 14 507 B01

+31 (0) 113 257 000
info@techniktuerme.de
www.techniktuerme.de
Öffnungszeiten
Montag-Freitag 08u30-17u00

Social Media

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.